„Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności
biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów
cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy
stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju”
Projekt PL 0494
Wsparcie udzielone przez:
Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
strona główna
wersja polska
english version
 
O projekcie
 
Aktualności
 
Materiały do pobrania
 
Kontakt
 
Linki

O projekcie

Zlewnia Czarnej Orawy jest częścią międzynarodowego obszaru dorzecza Dunaju. Powierzchnia zlewni wynosi ok. 360 km2.
Jest to obszar bardzo cenny przyrodniczo, którego 20% powierzchni zajmują obszary
ochronne NATURA 2000 - w tym:
Czarna Orawa
    PLH120002 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
    PLH120016 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)
    PLB120007 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
Babia Góra
    PLH120001 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO)
    PLB120011 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
Pasmo Policy
    PLB120006 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)

Dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, poprawy stanu wód oraz zachowania bioróżnorodności konieczne jest opracowanie planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza wraz z programem działań (Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz planów ochrony obszarów NATURA 2000 (Dyrektywa "Siedliskowa" i "Ptasia").

Celem Projektu jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom możliwości
korzystania z zasobów naturalnych w oparciu o kompromis pomiędzy potrzebami człowieka i potrzebami środowiska przyrodniczego oraz przy uwzględnieniu koniecznych do poniesienia kosztów.
W ramach Projektu realizowane będą następujące elementy:
-  inwentaryzacja terenowa elementów biotycznych
-  warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej obejmujące:
 •  opracowanie charakterystyki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej obszaru
 •  opracowanie programu działań dla obszaru dorzecza międzynarodowego
 •  opracowanie projektu planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza
    międzynarodowego wraz z warunkami korzystania z wód
 •  opracowanie projektów planów ochrony obszarów NATURA 2000
 •  przeprowadzenie procesu edukacji i konsultacji społecznych
 •  opracowanie założeń powiązania procesów planowania gospodarowania
    wodami i ochrony obszarów NATURA 2000
-  projekty realizacyjne udrożnienia Czarnej Orawy i jej dopływów.
 

galeria:

Beneficjent Projektu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul.Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel. (12) 62 84 106
fax (12) 42 32 153
www.krakow.rzgw.gov.pl
e-mail:

Partner Projektu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie
ul.Smoleńsk 29-31
31-112 Kraków
tel. (12) 61 98 120
fax (12) 61 98 122
www.krakow.rdos.gov.pl
e-mail:66031 # 55275 ©2009 by www.paskud.pl